E-ISSN: 1308-5263
The Association Between Gene Polymorphisms and Leukocytosis with Thrombotic Complications in Patients with Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(2): 162-169 | DOI: 10.5505/tjh.2012.03780  

The Association Between Gene Polymorphisms and Leukocytosis with Thrombotic Complications in Patients with Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera

Özgür Mehtap1, Elif Birtaş Ateşoğlu1, Pınar Tarkun1, Emel Gönüllü1, Hakan Keski1, Yıdıray Topçu2, Nilüfer Üzülmez3, Deniz Sünnetçi3, Abdullah Hacıhanefioğlu1
1Kocaeli University, School Of Medicine, Department Of Hematology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University, School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Kocaeli, Turkey
3Kocaeli University, School Of Medicine, Department Of Medical Genetic, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Vascular events are a common complication in patients with polycythemia vera (PV) and essential thrombocythemia (ET). This study aimed to analyze the association between PAI-1 4G/5G and ACE I/D gene polymorphisms, and leukocytosis with thrombosis in patients with PV and ET.
METHODS: In total, 64 patients with ET and PV were evaluated. Arterial or venous thrombosis, such as cerebral transient ischemic attack, ischemic stroke, myocardial infarction, peripheral arterial thrombosis, deep venous thrombosis, and pulmonary embolism, were defined as a vascular event. DNA samples were screened for mutations via reverse hybridization strip assay.
RESULTS: In terms of PAI-1 gene polymorphism, the frequency of the 4G and 5G allele was 48.5% and 51.5%, respectively. The ACE allele frequency was 51.2% and 48.8% for D and I, respectively. There wasn't an association between occurrence of vascular events and the frequency of any allele. In terms of occurrence of vascular events, there weren't any significance differences between the patients that were carrying the ACE D/D homozygous allele to ACE I/D and those that carried the I/I allele (P = 0.93). There wasn't a significant difference in occurrence of vascular events between the PAI-1 5G/5G homozygote allele carriers, and the 4G/5G and 4G/4G allele carriers (P = 0.97). Vascular events were significantly more common in the patients with leukocytosis (leukocyte count >10 × 109 L–1) than in those without leukocytosis (leukocyte count ≤10 × 109 L–1) (P = 0.00). Age >60 years was also a significant risk factor for occurrence of vascular events(P = 0.008).
CONCLUSION: PAI-1 and ACE gene polymorphisms were not considered new risk factors for thrombosis in PV and ET patients. On the other hand, leukocytosis at diagnosis was associated with the occurrence of vascular events in the patients with ET and PV.

Keywords: PAI-1 4G/5G, ACE I/D, Polycythemia vera, Essential thrombocythemia, Thrombosis, Leukocytosis


Esansiyel Trombositemi ve Polisitemia Verada Gen Polimofizimleri ve Lökositozun Trombotik Komplikasyonlar ile İlişkisi

Özgür Mehtap1, Elif Birtaş Ateşoğlu1, Pınar Tarkun1, Emel Gönüllü1, Hakan Keski1, Yıdıray Topçu2, Nilüfer Üzülmez3, Deniz Sünnetçi3, Abdullah Hacıhanefioğlu1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Polisitemia vera (PV) ve esansiyel trombositemi (ET)'de vasküler olaylar sık görülen komplikasyonlardır. Bu çalışmada, PV, ET hastalarında PAI-1 4G/5G, ACE I/D gen polimorfizmi ile lökositoz ve bunların vasküler olaylarla ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: PV ve ET'li 64 hasta çalışmaya alındı. Serebral geçici iskemik atak, iskemik inme, miyokard infarktüsü, periferik arteryel tromboz, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi arteryel veya venöz trombozlar vasküler olay olarak tanımlanmıştır. DNA örnekleri mutasyonlar yönünden ters hibridizasyon strip testi ile araştırıldı.
BULGULAR: PAI-1 gen polimorfizmine bakıldığında 4G ve 5G allel sıklığı sırası ile %48,5 ve %52,5 tespit edildi. ACE geninin D ve I sıklıkları sırası ile %51,2 ve %48,8 bulundu. Vasküler olaylar ile allel sıklıkları arasında anlamlı ilişki saptamadık. Vasküler olaylar değerlendirildiğinde, ACE D/D homozigot allel taşıyan hastalar ile ACE I/D ve I/I allel taşıyanlar arasında anlamlı fark tespit edemedik (P = 0,93). PAI-1 5G/5G homozigot allel taşıyıcıları ile 4G/5G ve 4G/4G allel taşıyıcıları karşılaştırıldığında vasküler olay görülmesi açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi (P = 0,97).
Vasküler olayın, lökositozu (>10x109/L) olan hastalarda, lökositozu olmayanlara göre belirgin olarak daha sık görüldüğü saptandı (P = 0,00). Ayrıca tanı anındaki lökositoz varlığının vasküler olay riskini belirgin olarak arttırdığı tespit edildi (OR, 15,625[95% CI, 4,322 -56,492]). Yaşın altmıştan fazla olması vasküler olay için diğer risk faktörü olarak saptandı (P = 0,008)
SONUÇ: PAI-1 ve ACE gen polimorfizmi, PV ve ET hastalarında tromboz için ek bir risk faktörü olarak kabul edilemez. Ancak, tanı sırasında lökositoz vasküler olaylar için risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: PAI-1 4G/5G, ACE I/D, Polisitemia vera, Esansiyel trombositemi, Tromboz, Lökositoz


Özgür Mehtap, Elif Birtaş Ateşoğlu, Pınar Tarkun, Emel Gönüllü, Hakan Keski, Yıdıray Topçu, Nilüfer Üzülmez, Deniz Sünnetçi, Abdullah Hacıhanefioğlu. The Association Between Gene Polymorphisms and Leukocytosis with Thrombotic Complications in Patients with Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera. Turk J Hematol. 2012; 29(2): 162-169

Corresponding Author: Özgür Mehtap, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650