E-ISSN: 1308-5263
Role of flow cytometry in multiple myeloma and the prognostic significance of CD87 (uPAR) expression [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(3): 182-189 | DOI: 10.5152/tjh.2010.26  

Role of flow cytometry in multiple myeloma and the prognostic significance of CD87 (uPAR) expression

Murat Albayrak1, Özlem Şahin Balçık1, Simten Dağdaş2, Mesude Yılmaz2, Funda Ceran2, Osman Yokuş3, Gülsüm Özet2
1Department Of Hematology, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Hematology, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Hematology, İstanbul Göztepe Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The plasminogen activator system consists of the serine protease urokinase plasminogen activator (uPA), two endogenous inhibitors of PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) as well as the PAI-2 and uPA receptor (uPAR or CD87). The aim of this study was to determine the significance of flow cytometry and CD87, CD45 and CD56 expressions in the diagnosis, follow-up and prognosis of multiple myeloma (MM).
METHODS: Twenty-nine MM patients were included in the study. Bone marrow samples were used for flow cytometry. A panel of CD87, CD45, CD56, CD10, CD19, CD20, CD38, and CD138 was tested by flow cytometry.
RESULTS: CD87 was negative in 8 (27.5%) cases, dim positive in 9 (31.1%) and bright positive in 12 (41.4%). CD87 expression was significantly higher in CD45 (-) cases.
CONCLUSION: Flow cytometry has a significant role in the diagnosis and prognosis of MM. Further clinical studies including large numbers of patients are needed to determine the prognostic role of CD87 in MM.

Keywords: Multiple myeloma, uPA, CD87 (uPAR), flow cytometry


Multipl miyelomda akım sitometrinin rolü ve CD87 (uPAR) ekspresyonunun prognostik önemi

Murat Albayrak1, Özlem Şahin Balçık1, Simten Dağdaş2, Mesude Yılmaz2, Funda Ceran2, Osman Yokuş3, Gülsüm Özet2
1Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Plazminojen aktivatör sistemi; serin proteaz ürokinaz plazminojen aktivatörü (uPA), iki endojen inhibitörü PAI-1 (plazminojen aktivatör inhibitör-1) ve PAI-2 ile uPA reseptöründen (uPAR veya CD87) oluşmaktadır. Bu çalışmada MM tanı, takip ve prognozunda akım sitometri metodunun ve CD87, CD45, CD56 ekspresyonunun önemini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 29 MM hastası alındı. Akım sitometri için kemik iliği örneği kullanıldı. Hastalara akım sitometri yöntemi ile CD87, CD45, CD56, CD10, CD19, CD20, CD38, CD138’i içeren panel çalışıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda CD87; 8 (% 27.5) olguda negatif, 9 (% 31.1) olguda zayıf pozitif, 12 (% 41.4) olguda ise kuvvetli pozitif bulundu. CD 45 (-) olgularda CD 87 ekspresyonu anlamlı olarak yüksek bulundu.
SONUÇ: Akım sitometri MM tanısı ve prognozu belirlemede önemli role sahiptir. MM’da CD87 ekspresyonunun prognostik rolünü belirlemek için çok sayıda hasta içeren daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, uPA, CD87 (uPAR), akım sitometri


Murat Albayrak, Özlem Şahin Balçık, Simten Dağdaş, Mesude Yılmaz, Funda Ceran, Osman Yokuş, Gülsüm Özet. Role of flow cytometry in multiple myeloma and the prognostic significance of CD87 (uPAR) expression. Turk J Hematol. 2010; 27(3): 182-189

Corresponding Author: Özlem Şahin Balçık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650