E-ISSN: 1308-5263
The Role Of Multidetector Computed Tomography In The Early Diagnosis Of Invasive Pulmonary Aspergıllosis In Patients With Febrile Neutropenia Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 28-33 | DOI: 10.5152/tjh.2011.78  

The Role Of Multidetector Computed Tomography In The Early Diagnosis Of Invasive Pulmonary Aspergıllosis In Patients With Febrile Neutropenia Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Nazan Çiledağ1, Kemal Arda1, Bilgin Kadri Arıbaş1, Ali Irfan Emre Tekgündüz2, Fevzi Altuntaş2
1Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
2Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Hematology And Bmt Unit, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the vessel involvement and the role of multidedector computed tomograpy (MDCT) in the early diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis (IPA) at MDCT in autologous bone morrow transplantation patients with febrile neutropenia and antibiotic-resistant fever of unknown origin with clinically suspected IPA.
METHODS: 74 pulmonary MDCT examinations of 37 consecutive hematopoietic stem cell transplantation patients with febrile neutropenia with clinically suspected IPA were retrospectively evaluated.
RESULTS: The diagnosis of IPA was made according to according to the Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Consensus Group criteria and 0, 14, 11 patients were diagnosed as proven, probable, possible IPA, respectively. Among 25 cases accepted as probable and possible IPA, all patients had pulmonary MDCT findings consistent with IPA. Remaining 12 patients were accepted as having fever of unknown origin (FUO) and in these 12, MDCT showed patent vessel. In patients with probable/possible IPA, 72 focal pulmonary lesions were detected. In 41 of 72 (57%), vascular occlusion was detected. The CT halo sign was present in 25 of 41 (61%) lesions. A clinical improvement, resolution of fever was observed following antifungal therapy in 19 (76%) of 25 patients with probable/possible IPA. Six (25%) patients diagnosed as IPA died during follow-up. Transplant related mortality at day 100 in patients with IPA and FUO were found to be 24% and 0%, respectively.
CONCLUSION: In conclusion, MDCT has a potential role in early diagnosis of IPA by detection of vessel occlusion.

Keywords: Multidedector computed tomography, Invasive Pulmonary Aspergillosis, Febrile Neutropenia, hematopoietic stem cell transplantation


Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Gelişen Febril Nötropenide İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Erken Tanısında Multidedektör Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

Nazan Çiledağ1, Kemal Arda1, Bilgin Kadri Arıbaş1, Ali Irfan Emre Tekgündüz2, Fevzi Altuntaş2
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
2Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Ve Kit Bölümü

AMAÇ: Otolog kemik iliği transplantasyonlu febril nötropenik ve antibiyotiğe dirençli orjini bilinmeyen hastalarda, vasküler tutulum ve invaziv pulmoner aspergillozis (İPA) erken tanısında multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT)’nin rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Orjini bilinmeyen geniş spektrumlu antibiyotiğe dirençli ateşi olan, İPA şüphesi bulunan 37 olgunun 74 pulmoner MDBT incelemesi retrospektif değerlendirildi.
BULGULAR: İnvaziv pulmoner aspergillozis tanısı mikrobiyolojik, radyolojik bulgularla birlikte host faktörleri değerlendirilerek konuldu. 25 olguya EORTC/MSG kriterlerine göre sırasıyla 0, 14, 11 olguya kanıtlanmış, olası, muhtemel İPA tanısı konuldu. Olası veya muhtemel İPA tanısı konan 25 olgunun MDBT’sinde İPA ile uyumlu bulgular görüldü. Ne kültürde üreme, ne de radyolojik pozitif bulgu saptanmayan 12 olguda (nedeni bilinmeyen ateş) MDBT’de vasküler yapılar patent idi. Olası/muhtemel İPA tanısı konan 25 olguda total 72 fokal pulmoner lezyon saptandı. 72 lezyonun 41’inde (%57) MDBT’de İPA’yı destekleyen vasküler oklüzyon saptandı. Olası/muhtemel İPA tanısı konan 25 olgunun 19’unda (%76) klinik düzelme, ateşin düşüşü gözlendi. İnvaziv pulmoner aspergillozis tanısı konan 6 olgu takipler sırasında kaybedildi. İnvaziv pulmoner aspergillozis ve nedeni binmeyen ateş saptanan olgularda 100 günlük takip sonrasında transplant ilişkili mortalite oranı sırasıyla %24 ve %0 idi.
SONUÇ: Sonuç olarak, vasküler tutulumu gösterebilmesi nedeniyle MDBT’nin İPA tanısında potansiyel rolü olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Multidedektör bilgisayarlı tomografi, invaziv pulmoner aspergillozis, febril nötropeni, hematopoetik kök hücre transplantasyonu


Nazan Çiledağ, Kemal Arda, Bilgin Kadri Arıbaş, Ali Irfan Emre Tekgündüz, Fevzi Altuntaş. The Role Of Multidetector Computed Tomography In The Early Diagnosis Of Invasive Pulmonary Aspergıllosis In Patients With Febrile Neutropenia Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 28-33

Corresponding Author: Nazan Çiledağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 



Impact Factor (2017) = 0.650