ISSN: 1300-7777 E-ISSN: 1308-5263
Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-match Incompatibility. A Pilot Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. Ahead of Print: TJH-08931 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0504  

Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-match Incompatibility. A Pilot Study

Mehmet Özen1, Soner Yılmaz2, Tülin Özkan3, Yeşim Özer4, Aliye Aysel Pekel5, Asuman Sunguroğlu3, Günhan Gürman6, Önder Arslan6
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Gülhane Education and Research Hospital, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, Turkey
4Ankara University Faculty of Medicine, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
5Health Sciences University, Gülhane Education and Research Hospital, Department of Immunology and Allergy Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: Any erythrocyte transfusion among humans having type A or B blood groups is impossible due to antibodies causing fatal transfusion complications. A cross-match test is performed to prevent immune transfusion complications before transfusion. Our hypothesis is that the Fragment antibody (Fab) part of antibody (incomplete antibody) may be used to prevent an immune stimulus related to complete antibody. Therefore, we designed a pilot study to evaluate the effectiveness of these incomplete antibodies with using cross-match tests.
Materials and Methods: Pepsin enzyme and staphylococcal protein A columns were used to cut Anti-A and Anti-B monoclonal antibodies and purify the Fab(2) fragments of them, respectively. A Rh positive erythrocyte suspension with purified anti-A Fab(2) solution and B Rh positive erythrocyte suspension with purified anti-B Fab(2) solution were combined, correspondingly. Cross-match tests were performed by tube and gel centrifugationmethods. Then, agglutination level due to the anti-A and anti-B Fab(2) antibodies and their effect on the agglutination normally observed with complete antibodies were measured.
Results: No agglutination for the purified incomplete anti-A Fab(2) with A Rh + erythrocyte and anti-B Fab(2) with B Rh + erythrocyte combinations were observed in the tube cross-match test. These agglutination levels were 1 positive in two wells in the gel centrifugation cross-match test. Fab(2) treated erythrocytes were also resistant to the agglutination which normally occurs with complete antibody.
Conclusion: We evaluated that the Fab(2) fragments of antibodies not only may be used to obtain a mild or negative reaction when compared to complete antibodies, but also they might be used for decreasing ABO incompatibility. The incomplete antibodies might be a therapeutic option in autoimmune hemolytic anemia and also they may be used in solid organ or hematopoietic stem cell transplantation. Therefore, we have planned an in vivo study to prove these in vitro findings.

Keywords: Transfusion Medicine, Red Blood Cells, Complications, The Humoral Immune Response


İnkomplet Antikorlar ABO Çapraz Karşılaştırma Uyumsuzluğunu Azaltabilirler. Bir Başlangıç Çalışması

Mehmet Özen1, Soner Yılmaz2, Tülin Özkan3, Yeşim Özer4, Aliye Aysel Pekel5, Asuman Sunguroğlu3, Günhan Gürman6, Önder Arslan6
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Gülhane Education and Research Hospital, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, Turkey
4Ankara University Faculty of Medicine, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
5Health Sciences University, Gülhane Education and Research Hospital, Department of Immunology and Allergy Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Tip A ve B kan grubuna sahip insanlar arasında herhangi bir eritrosit nakli öldürücü transfüzyon komplikasyonlarına neden olan antikorlar nedeniyle imkansızdır. İmmün transfüzyon komplikasyonlarını önlemek için transfüzyondan önce çapraz karşılaştırma testi yapılır. Hipotezimiz komplet antikorla ilişkili bağışıklık yanıtını önlemekte antikorun Fragman antikor (Fab) parçasının (inkomplet antikor) kullanılabileceğidir. Bu inkomplet antikorların etkinliğini değerlendirmek için de çapraz karşılaştırma testlerini kullanarak bir başlangıç çalışması tasarladık.
Materyal ve Metotlar: Anti-A ve Anti-B monoklonal antikorlarını kesmek ve saflaştırmak için sırasıyla pepsin enzimi ve stafilokokal protein A kolonları kullanıldı. A Rh pozitif eritrosit süspansiyonu ile saflaştırılmış Anti-A Fab (2) solüsyonu ve B Rh pozitif eritrosit süspansiyonu ile saflaştırılmış Anti-B Fab (2) solüsyonu sırasıyla birleştirildi. Çapraz karşılaştırma testleri tüp ve jel santrifügasyon yöntemleri kullanılarak çalışıldı. Sonrasında Anti-A ve Anti-B Fab (2) antikorlara bağlı aglütinasyon düzeyi ve bunların komplet antikorlarla normalde gözlenen aglütinasyon üzerine etkileri ölçüldü.
Bulgular: Tüp yöntemi ile yapılan çapraz karşılaştırma testinde saflaştırılmış inkomplet Anti-A Fab (2) ile A Rh pozitif eritrosit ve Anti-B Fab (2) ile B Rh pozitif eritrosit kombinasyonlarında aglütinasyon gözlenmedi. Jel santrifügasyon yöntemi ile yapılan çarpraz karşılaştırma testinde bu aglütinasyon düzeyleri her iki kuyucukta da 1 pozitifti. Fab (2) ile muamele edilen eritrositler komplet antikorla normalde oluşan aglütinasyona da dirençliydiler.
Sonuç: Antikorların Fab (2) fragmanlarının sadece komplet antikorlara kıyasla daha hafif veya negatif reaksiyonu elde etmekte değil, aynı zamanda ABO uyumsuzluğunu azaltmakta da kullanılabileceğini değerlendirdik. İnkomplet antikorlar otoimmün hemolitik anemide bir tedavi seçeneği olabileceği gibi aynı zamanda solid organ veya hematopoeitik kök hücre naklinde kullanılabilir. Bu nedenle in vitro bulguları doğrulamak için in vivobir çalışma planladık.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon Tıbbı, Alyuvarlar,Komplikasyonlar, Hümöral Bağışıklık Yanıtı
Corresponding Author: Mehmet Özen, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2016) = 0.686