E-ISSN: 1308-5263
Gastric and non-gastric marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue: A single-center experience [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2007; 24(2): 57-63

Gastric and non-gastric marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue: A single-center experience

Filiz Vural1, Serkan Ocakcı1, Senem Dubova2, Nur Akad Soyer1, Güray Saydam1, Seçkin Çağırgan1, Yavuz Anacak2, Mine Hekimgil3, Ayhan Dönmez1, Murat Tombuloğlu1
1Department Of Hematology, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir
2Department Of Radiation Oncology, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir
3Department Of Pathology, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir

Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) is a distinct lymphoma with specific clinical and pathological features that occurs in diverse anatomic locations. We conducted this retrospective study to demonstrate our experience in patients with MALT lymphomas and compare our results with the literature. We studied 23 patients with histologically confirmed diagnosis of MALT lymphomas (12 with gastric, 11 with non-gastric localization) treated during the past 13 years. The female/male ratio of patients was 15/8 with a median age at presentation of 56 years (range 27-88 years). 16 patients (70%) with stage I and II, 7 patients (30%) with stage III and IV were admitted. At presentation 93% of patients had good performance status (ECOG<2) and 5 (22%) had B-symptoms. There was no difference between gastric and non-gastric MALT lymphomas when compared with sex, age, ECOG performance status, stage of the disease. Patients were treated with different treatment modality; H. Pylori eradication only (8.6%), radiotherapy only (21.7%), surgery alone (4.%) or followed by radiotherapy (26%) or chemotherapy (21.7%). All the patients are alive with a median 33 months (range 8-153 months) of follow-up and the 5- year PFS in gastric lymphoma and non-gastric lymphoma were 86% and 84% respectively with no statistical difference (p=0.5). Because of the indolent course the prognosis of MALT lymphoma was good regardless of the treatment modalities. The treatment choice should be patient-tailored, taking into account the site, stage, age and other clinical characteristic of patient.

Keywords: MALT, gastric, lymphoma, NHL


Mide ve mide dışı marjinal zon B-hücreli malt lenfoma olgularımız

Filiz Vural1, Serkan Ocakcı1, Senem Dubova2, Nur Akad Soyer1, Güray Saydam1, Seçkin Çağırgan1, Yavuz Anacak2, Mine Hekimgil3, Ayhan Dönmez1, Murat Tombuloğlu1
1Department Of Hematology, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir
2Department Of Radiation Oncology, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir
3Department Of Pathology, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir

MALT lenfomalar genellikle midede görülmekle birlikte tükürük bezleri, tiroid, deri, orbita, akciğer, meme, prostat, böbrek gibi çeşitli bölgelerde mide dışı yerleşim de gösterebilmektedir. Bu çalışmada, merkezimizde 1992-2006 yılları arasında tanı konulan MALT lenfomalı 23 olgu klinik bulguları ve tedavi yaklaşımları açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 15’i kadın, 8’i erkek olan hastaların medyan yaşı 55 (27-88) yıl olup, 12’si (%52) mide, 11’i (%48) mide dışı (7 parotis tükrük bezi, 2 akciğer, 1 tiroid, 1 kolon) yerleşimlidir. Her iki grup arasında medyan yaş ve cinsiyet açısından farklılık saptanmamıştır. Tanı anında olguların %93’ü iyi performans (ECOG<2) göstermektedir. %22’sinde B-semptomları eşlik eden olguların %70’inde erken evre (evre I-II) hastalık belirlenmiş; klinik evre ve B semptomları karşılaştırıldığında gruplar arasında fark bulunmamıştır. Hiçbir hastada kemik iliği tutulumu saptanmamıştır. Hastalara, hastalık yerleşimi, klinik evre ve tanı tarihine göre farklı tedaviler (1 olgu tedavisiz izlemde, 2 olgu sadece H.pilori eradikasyonu, 3 olgu antrasiklin içeren kombine kemoterapi rejimleri, 5 olgu sadece lokal radyoterapi, 12 olgu cerrahi bunların 5’i kemoterapi, 6’sı radyoterapi ile kombine) uygulanmıştır. Lokalize mide lenfomalı tüm hastalara helikobakter pilori eradikasyon tedavisi de başlanmıştır. Medyan 33 (8-153) aylık izlemde, tedavi alan tüm hastalarda tam remisyon sağlanmış, akciğer yerleşimi olan ve sadece cerrahi ile tedavi olan bir hastada oküler adnekste relaps (%4) gelişmiş olup, tüm hastalar yaşamdadır. 5 yıllık progresyonsuz sağkalım oranı mide-MALT lenfomalarda %92 iken, mide dışı lenfomalarda %86 olarak belirlenmiş, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Tedavi seçeneği ne olursa olsun MALT lenfomalar genellikle iyi seyirlidir: en uygun tedavi seçeneği net olmamakla birlikte, hastalığın yerleşimi, evresi, hastanın yaşı ve diğer klinik özellikleri göz önünde bulundurularak kararlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: MALT, gastrik, lenfoma, NHL


Filiz Vural, Serkan Ocakcı, Senem Dubova, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Seçkin Çağırgan, Yavuz Anacak, Mine Hekimgil, Ayhan Dönmez, Murat Tombuloğlu. Gastric and non-gastric marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue: A single-center experience. Turk J Hematol. 2007; 24(2): 57-63

Corresponding Author: Filiz Vural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685