E-ISSN: 1308-5263
The Effect of Suppressed Levels of Uninvolved Immunoglobulins on the Prognosis of Symptomatic Multiple Myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(2): 131-136 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0161  

The Effect of Suppressed Levels of Uninvolved Immunoglobulins on the Prognosis of Symptomatic Multiple Myeloma

Murat Sarı, Selma Sarı, Meliha Nalcacı
İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: The majority of multiple myeloma (MM) patients have high levels of monoclonal immunoglobulin in the serum and/or urine and suppressed levels of the uninvolved immunoglobulins. The prognostic significance of this phenomenon has not been assessed sufficiently. In this study, our aim is to evaluate the prognostic significance of uninvolved immunoglobulin suppression measured by nephelometry in patients with new symptomatic MM and the association with other features of the disease.
Materials and Methods: Between August 2003 and February 2015, 137 patients who were referred for the treatment of newly diagnosed symptomatic myeloma to the Hematology Department polyclinics of the İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine were prospectively included and had available pretreatment immunoglobulin levels measured by nephelometry.
Results: Suppression of at least one uninvolved immunoglobulin was observed in 87% of patients and this situation was slightly more common in patients with immunoglobulin A myeloma but had no statistical significance (p>0.05). Uninvolved immunoglobulin suppression was also more common among patients who had bone marrow plasma cell infiltration of ≥40% and presented with anemia and hypercalcemia (p<0.05). The overall survival time was shorter in patients with positive calcium-renal-anemia-bone criteria and International Staging System stage 3 compared with others (p<0.05). Factors that were independently associated with inferior survival in the multivariate analysis included patients with estimated glomerular filtration rate of <60 mL/min, age of >65 years, lactate dehydrogenase of >300 IU/L, bone marrow plasma cells of ≥40%, and β2-microglobulin of >3.5 mg/dL (p<0.05).
Conclusion: In this study, 13.1% of MM patients had preserved levels of uninvolved immunoglobulins. We observed that patients who had preserved uninvolved immunoglobulin levels had better treatment responses and better pathologic signs, but statistical significance could not be shown. Conversely, patients with suppression of even one of the uninvolved immunoglobulins had a shorter survival, but similarly, statistical significance could not be shown.

Keywords: Multiple myeloma, Prognostic factors, Serum immunoglobulins, Nephelometric measurement, M-protein


Hastalıkla İlişkili Olmayan İmmünglobulin Düzeylerindeki Baskılanmanın Multipl Miyelomda Prognoz Üzerine Etkisi

Murat Sarı, Selma Sarı, Meliha Nalcacı
İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey

Amaç: MM tanılı hastaların büyük çoğunluğunda serum ve/veya idrarda yüksek seviyelerde saptanan monoklonal immünglobulinler mevcut iken hastalıkla ilişkili olmayan Ig düzeylerinde ise baskılanma mevcuttur [1]. MM’de bu fenomenin prognostik önemi yeteri kadar değerlendirilmemiştir. Biz bu çalışmada, nefelometrik ölçümler ile belirlenmiş hastalıkla ilişkili olmayan immünglobulin düzeylerindeki baskılanmanın yeni tanı semptomatik MM hastalarında prognoz ve hastalığın diğer özellikleri ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ağustos 2003 ve Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Polikliniği’ne yeni semptomatik miyelom tanısı ile başvuran 137 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Bu hastaların hepsinde tedavi öncesi nefelometrik yöntemler ile bakılmış immünglobulin düzeyleri mevcuttu.
Bulgular: Hastaların %87’sinde hastalıkla ilişkili olmayan immünglobulin düzeylerinden en az birinde baskılanma mevcuttu ve immünglobulin A miyelom tanılı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanamasa da bu durum daha sık görüldü. Kemik iliği plazma hücre infiltrasyonu ≥%40 bulunan, anemi ve hiperkalsemi ile başvuran hastalarda hastalıkla ilişkili olmayan immünglobulin düzeylerinde baskılanma daha sık görüldü (p<0,05). Hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, anemi, kemik hastalığı kriterleri pozitif olan ve Uluslararası Evreleme Sistemi evre 3 hastalığı olan hastaların diğerlerine göre genel sağkalımı daha kısa idi (p<0,05). Çoklu değişkenli analizler sonucunda; tahmini glomerüler filtrasyon hızı <60 mL/dk, yaş >65, laktat dehidrogenaz >300 IU/L, kemik iliği plazma hücre infiltrasyon oranı ≥%40 ve β2- mikroglobulin >3,5 mg/dL gibi faktörlerin sağkalım açısından olumsuz birer faktörler olduğu ortaya çıktı (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada hastaların %13,1’inde immünglobulin düzeylerinin korunmuş olduğu görüldü. İmmünglobulin düzeyi korunmuş hastaların daha iyi tedaviye yanıt oranlarına ve daha iyi patolojik bulgulara sahip olduğu görüldü ama immünglobulin düzey korunmasının hastalar açısından bağımsız olumlu bir prognostik faktör olduğu gösterilemedi. Aynı şekilde immünglobulin baskılanması olan hastaların yaşam süresi daha kısa bulundu, ancak bu da bağımsız olumsuz bir risk faktörü olarak belirlenemedi.

Anahtar Kelimeler: Multiple Myeloma, Prognostic factors, Serum immunoglobulins, nephelometric measurement, M-protein


Murat Sarı, Selma Sarı, Meliha Nalcacı. The Effect of Suppressed Levels of Uninvolved Immunoglobulins on the Prognosis of Symptomatic Multiple Myeloma. Turk J Hematol. 2017; 34(2): 131-136

Corresponding Author: Murat Sarı


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650