E-ISSN: 1308-5263
Effectiveness of Visual Methods in Information Procedures for Stem Cell Recipients and Donors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(4): 321-327 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0118  

Effectiveness of Visual Methods in Information Procedures for Stem Cell Recipients and Donors

Çağla Sarıtürk1, Çiğdem Gereklioğlu2, Aslı Korur2, Süheyl Asma2, Mahmut Yeral3, Soner Solmaz3, Nurhilal Büyükkurt3, Songül Tepebaşı3, İlknur Kozanoğlu3, Can Boğa3, Hakan Özdoğu3
1Başkent University Adana Application and Research Center, Department of Biostatistics, Adana, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Adana, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Adana Adult Bone Marrow Transplantation Center, Adana, Turkey

Objective: Obtaining informed consent from hematopoietic stem cell recipients and donors is a critical step in the transplantation process. Anxiety may affect their understanding of the provided information. However, use of audiovisual methods may facilitate understanding. In this prospective randomized study, we investigated the effectiveness of using an audiovisual method of providing information to patients and donors in combination with the standard model.
Materials and Methods: A 10-min informational animation was prepared for this purpose. In total, 82 participants were randomly assigned to two groups: group 1 received the additional audiovisual information and group 2 received standard information. A 20-item questionnaire was administered to participants at the end of the informational session.
Results: A reliability test and factor analysis showed that the questionnaire was reliable and valid. For all participants, the mean overall satisfaction score was 184.8±19.8 (maximum possible score of 200). However, for satisfaction with information about written informed consent, group 1 scored significantly higher than group 2 (p=0.039). Satisfaction level was not affected by age, education level, or differences between the physicians conducting the informative session.
Conclusion: This study shows that using audiovisual tools may contribute to a better understanding of the informed consent procedure and potential risks of stem cell transplantation.

Keywords: Hematopoietic stem cell, Donor, Informed consent, Audiovisual method, Bone marrow transplantation


Kök Hücre Alıcıları ve Donör Bilgilendirme İşleminde Görsel Yöntemlerin Etkinliği

Çağla Sarıtürk1, Çiğdem Gereklioğlu2, Aslı Korur2, Süheyl Asma2, Mahmut Yeral3, Soner Solmaz3, Nurhilal Büyükkurt3, Songül Tepebaşı3, İlknur Kozanoğlu3, Can Boğa3, Hakan Özdoğu3
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoistatistik Bölümü, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Adana, Türkiye

Amaç: Hematopoietik kök hücre alıcıları ve donörlerden bilgilendirilmiş onam alınması, nakil sürecinin en önemli basamağıdır. Görsel yöntemlerden yararlanılması anlamayı kolaylaştırabilir. Bu prospektif randomize çalışmada sözel ve yazılı bilgilendirmeye ilave olarak audiovizüel yöntem kullanılmasının standart yönteme göre etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: On dakikalık kısa bir bilgilendirme animasyonu hazırlatıldı. Toplam 82 katılımcı rastgele 2 gruba ayrıldı: Grup 1 (görsel bilgilendirme yönteminin ilave edildiği grup) ve grup 2 (standart yöntem uygulanan grup). Bilgilendirme işlemi sonunda katılımcılara 20 soruluk bir anket uygulandı. Ayrıca, yeni yöntemin sonuçlarının kişiler arası farklılıktan etkilenip etkilenmediği test edildi.
Bulgular: Güvenirlik testi ve faktör analizi anketin güvenilir ve geçerli olduğunu gösterdi. Tüm olgular için genel memnuniyet ortalama değeri 200 üzerinden 184,8±19,8 olarak bulundu. Yazılı bilgilendirilmiş onam form memnuniyeti ortalama puanları yönünden grup 1’deki olguların memnuniyetleri grup 2’ye oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (p=0,039). Sözel olarak bilgi veren doktor ve bilgilendirme animasyonu memnuniyeti bakımından gruplar arasında fark saptanmadı. Olguların memnuniyet seviyesi yaş, eğitim durumu ve bilgilendiren kişiler arası farklılıktan etkilenmedi.
Sonuç: Bu çalışma, görsel yöntemlerin kullanılmasının işlem ve muhtemel risklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre, Donör, Bilgilendirilmiş onam, Audovizuel yöntem, Kemik iliği nakli


Çağla Sarıtürk, Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur, Süheyl Asma, Mahmut Yeral, Soner Solmaz, Nurhilal Büyükkurt, Songül Tepebaşı, İlknur Kozanoğlu, Can Boğa, Hakan Özdoğu. Effectiveness of Visual Methods in Information Procedures for Stem Cell Recipients and Donors. Turk J Hematol. 2017; 34(4): 321-327

Corresponding Author: Can Boğa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650