E-ISSN: 1308-5263
Significance of Neuropilin-1 Expression in Acute Myeloid Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 300-306 | DOI: 10.4274/Tjh.2011.0005  

Significance of Neuropilin-1 Expression in Acute Myeloid Leukemia

Tarif H. Sallam1, Manal A.shams Eldin El Telbany1, Hanan M. Mahmoud1, Mutea A. Iskander2
1Clinical Pathology Department, Faculty Of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt
2Clinical And Chemical Pathology, Faculty Of Medicine, Sanaa University, Sanaa, Yemen

Objective: Neuropilin-1 is a vascular endothelial growth factor receptor that acts as a mediator of angiogenesis. Its importance in hematological malignancies such as acute myeloid leukemia (AML) remains to be elucidated. The aim of this study was to evaluate the significance of neuropilin-1 expression in AML patients by both flow cytometry and real-time polymerase chain reaction (PCR) in regard to its diagnostic and prognostic values.

Materials and Methods: Bone marrow aspirates of 44 patients with de novo AML and 12 relapsed AML patients were examined in this study. Ten subjects with nonhematological malignancy serving as the control group were also included.

Results: Neuropilin-1 expression by flow cytometry showed a highly significant increase in de novo and relapsed AML patients with a mean of 27.1±17.5% and 21.5±16.6%, respectively, compared to control group’s mean of 3.4±1.9%. A cut-off value of 6% was established as differentiating patients from the control group. By real-time PCR, no statistical significance was found in de novo and relapsed AML patients with a mean of 1.9±3.6 IU/L and 0.3±0.2 IU/L, respectively, compared to the control group’s mean of 0.3±0.1 IU/L. Neuropilin-1 surface expression by flow cytometry showed a significant correlation with total leukocyte count and a negative correlation with hemoglobin level in de novo AML patients. In relapsed AML patients, positive significant correlations were found with age, bone marrow blast percentage, and CD14. Neuropilin-1 mRNA level by real-time PCR showed a positive significant correlation with peripheral blood blast percentage and CD117 and a negative correlation with hemoglobin level in de novo AML patients. In relapsed patients, a positive correlation was found with lactate dehydrogenase.

Conclusion: Neuropilin-1 can be used as a tool for diagnosis and prognosis in AML patients.

Keywords: Neuropilin-1, Acute myeloid leukemia


Ciddi, Dirençli,Öldürücü, Kazanılmış Aplastik Aneminin Klinik Seyrine E Uygulamasının Katkısı

Tarif H. Sallam1, Manal A.shams Eldin El Telbany1, Hanan M. Mahmoud1, Mutea A. Iskander2
1Klinik Patoloji Anabilim, Tıp Fakültesi, Ain Shams Üniversitesi, Kahire, Mısır
2Klinik Ve Kimyasal Patoloji, Tıp Fakültesi, Sanaa Üniversitesi, Sanaa, Yemen

Amaç: Neuropilin-1 anjiyogenez mediatörü olarak rol oynayan vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörüdür. Akut miyeloid lösemi (AML) gibi hematolojik malignitelerdeki önemi tam aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı; AML hastalarındaki hem akım sitometri hem de gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile ile tanısal ve prognostik değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 44 de novo AML ve relaps olmuş 12 hastanın kemik iliği aspiratları incelendi. Hematoloji dışı malignitesi olan 10 kişinin örnekleri de kontrol grubu olarak dahil edildi.

Bulgular: Akım sitometri ile saptanan neuropilin-1 sunumu, de novo ve relaps AML hastalarında, sırasıyla, ortalama %27.1±17.5 ve %21.5±16.6 bulundu ve kontrol grubuna (ortalama %3.4±1.9) göre son derece anlamlı artış gösterdi. Hastalardan kontrol grubunu ayırmada cut-off değeri %6 olarak belirlenmiştir. Gerçek-zamanlı PZR ile saptanan neuropilin-1 sunumu de novo ve relaps AML hastalarında, sırasıyla, ortalama 1.9 ±3.6 IU/L ve 0.3±0.2 IU/L bulundu ve bu değerler kontrol grubuna (ortalama 0.3±0.1 IU/L) göre istatistiksel olarak anlamlı değildi. De novo AML hastalarında akım sitometri ile saptanan neuropilin-1 yüzey sunumu, toplam lökosit sayısı ile anlamlı korelasyon ve hemoglobin düzeyi ile negatif korelasyon göstermekteydi. Relaps AML hastalarında ise yaş, kemik iliğindeki blast oranı ve CD14 ile aralarında anlamlı korelasyon bulunmuştur. De novo AML hastalarında gerçek- zamanlı PZR ile bakılan neuropilin-1 mRNA düzeyi, periferik kandaki blast yüzdesi ve CD117 ile pozitif anlamlı korelasyon, hemoglobin düzeyi ile de negatif korelasyon göstermiştir. Relaps hastalarda laktat dehidrogenaz ile pozitif korelasyon bulunmuştur.

Sonuç: Neuropilin-1, AML hastalarında tanı ve prognozda bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Neuropilin-1, Akut Miyeloid Lösemi


Tarif H. Sallam, Manal A.shams Eldin El Telbany, Hanan M. Mahmoud, Mutea A. Iskander. Significance of Neuropilin-1 Expression in Acute Myeloid Leukemia. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 300-306

Corresponding Author: Tarif H. Sallam, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650