E-ISSN: 1308-5263
Current Management of Chronic Myeloid Leukemia with Tyrosine Kinase Inhibitors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 247-255 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0108  

Current Management of Chronic Myeloid Leukemia with Tyrosine Kinase Inhibitors

İbrahim C. Haznedaroğlu
Hacettepe University Medical School, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

The clinical outcomes and survival of tyrosine kinase inhibitor (TKI)-treated patients with chronic myeloid leukemia (CML) have been significantly improved. The aim of this editorial is to outline critical steps of TKI administration practices during the long-term clinical course of CML based on data obtained from randomized clinical trials and international recommendations. The efficacy of TKI treatment, TKI side effects, off-target complications, and long-term morbidities due to both the disease and the drug are common arguments in the management of CML. Complete hematological response, early complete cytogenetic response, faster major molecular response, and deeper, more durable molecular responses (MR4, MR4.5, MR5) are the ultimate goals for TKI-receiving patients with CML.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, Tyrosine kinase inhibitor, Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib, Ponatinib


Kronik Myeloid Lösemi Güncel Tedavisinde Tirozin Kinaz İnhibitörleri

İbrahim C. Haznedaroğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kronik myeloid lösemi (KML) tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü (TKI) grubu ilaçların kullanımı klinik gidişi ve hastaların yaşam süresini son derece olumlu etkilemiştir. Bu yazının amacı, KML’nin uzun klinik seyri boyunca yapılan TKI uygulamalarının kritik basamaklarını randomize klinik çalışma verileri ve uluslararası rehberler ışığında irdelemektir. KML yönetiminde TKI tedavisinin etkinliği, TKI yan etkileri, ilaçların hedef-dışı komplikasyonları, ve hem hastalık seyrine hem de uygulanan ilaçlara bağlı uzun dönem morbiditeler önemli tartışma noktalarını teşkil etmektedir. Tam hematolojik yanıt, erken tam sitogenetik yanıt, daha çabuk gelişen, daha derin (MR4, MR4.5, MR5), ve dayanıklı major moleküler yanıtlar TKI tedavisi alan KML hastalarında klinik seyir boyunca ulaşılması gereken hedefler konumundadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, Tirozin kinaz inhibitörü, Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib, Ponatinib


İbrahim C. Haznedaroğlu. Current Management of Chronic Myeloid Leukemia with Tyrosine Kinase Inhibitors. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 247-255

Corresponding Author: İbrahim C. Haznedaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650