E-ISSN: 1308-5263
The Impact of Obesity and Insulin Resistance on Iron and Red Blood Cell Parameters: A Single Center, Cross-Sectional Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(1): 61-67 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0187  

The Impact of Obesity and Insulin Resistance on Iron and Red Blood Cell Parameters: A Single Center, Cross-Sectional Study

Esma Altunoğlu1, Cüneyt Müderrisoğlu1, Füsun Erdenen1, Ender Ülgen1, M. Cem Ar2
1İstanbul Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department Of Internal Medicine, Division Of Haematology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Obesity and iron deficiency (ID) are the 2 most common nutritional disorders worldwide causing significant public health implications. Obesity is characterized by the presence of low-grade inflammation, which may lead to a number of diseases including insulin resistance (IR) and type 2 diabetes. Increased levels of acute-phase proteins such as C-reactive protein (CRP) have been reported in obesity-related inflammation. The aim of this study was to investigate the impact of obesity/IR on iron and red blood cell related parameters.
METHODS: A total of 206 patients and 45 control subjects of normal weight were included in this crosssectional study. Venous blood samples were taken from each patient to measure hemoglobin (Hb), serum iron (Fe), ironbinding capacity (IBC), ferritin, CRP, fasting blood glucose, and fasting insulin. Body mass index (BMI) and waist-to-hip ratio (WHR) were calculated for each patient. IR was determined using the HOMA-IR formula.
RESULTS: Subjects were divided into 3 groups according to BMI. There were 152 severely obese (BMI: 42.6±10.1), 54 mildly obese (BMI: 32.4±2.1), and 45 normal-weight (BMI: 24.3±1.3) patients. Hb levels in severely obese patients and normal controls were 12.8±1.3 g/dL and 13.6±1.8 g/dL, respectively. We found decreasing Fe levels with increasing weight (14.9±6.9 μmol/L, 13.6±6.3 μmol/L, and 10.9±4.6 μmol/L for normal controls and mildly and severely obese patients, respectively). Hb levels were slightly lower in patients with higher HOMA-IR values (13.1±1.5 g/dL vs. 13.2±1.2 g/dL; p=0.36). Serum iron levels were significantly higher in the group with low HOMA-IR values (13.6±5.9 μmol/L vs. 11.6±4.9 μmol/L; p=0.008). IBC was found to be similar in both groups (60.2±11.4 μmol/L vs. 61.9±10.7 μmol/L; p=0.23). Ferritin was slightly higher in patients with higher HOMA-IR values (156.1±209.5 pmol/L vs. 145.3±131.5 pmol/L; p=0.62).
CONCLUSION: Elevated BMI and IR are associated with lower Fe and hemoglobin levels. These findings may be explained by the chronic inflammation of obesity and may contribute to obesity-related co-morbidities. People with IR may present with ID without anemia.

Keywords: Obesity, Insulin resistance, Anemia, Inflammation


Obezite ve İnsulin Direncinin Demir ve Eritrosit Parametreleri Üzerine Etkisi: Kesitsel, Tek Merkezli Bir Çalışma

Esma Altunoğlu1, Cüneyt Müderrisoğlu1, Füsun Erdenen1, Ender Ülgen1, M. Cem Ar2
1İstanbul Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department Of Internal Medicine, Division Of Haematology, Istanbul, Turkey

AMAÇ: Dünyada en sık görülen beslenme bozukluklarından olan obezite ve demir eksikliği önemli halk sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Kronik, düşük dereceli inflamasyon ile karakterize olan obezite insülin direnci ve tip 2 diyabetes mellitus gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Obezite ile ilişkili inflamasyonun C reaktif protein (CRP) ve bazı sitokinler gibi akut faz yanıtı oluşturan proteinlerin düzeyinde artışa neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada obezite ve insülin direncinin demir ve eritrosit ile ilişkili parametreler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu tek merkezli, kesitsel çalışmaya obezite polikliniğine başvuran 206 hasta ve 45 normal kilolu sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Hastalardan alınan venöz kan örneklerinde hemoglobin (Hb), demir, demir bağlama kapasitesi (DBK), ferritin, CRP, açlık şekeri ve insülin düzeyleri çalışılmıştır. Ayrıca çalışmaya alınan her hastanın vücut kütle indeksi (VKİ), bel/kalça oranı (BKO) hesaplanmış, insülin direnci HOMA-IR formülü ile bulunmuştur.
BULGULAR: Hastalar VKİ’lerine göre 3 gruba ayrıldı. Buna göre ileri derecede obez olan 152 hasta (VKİ: 42,6±10,1), hafif obez 54 hasta (VKİ: 32,4±2,1) ve normal kilolu 45 kontrol (VKİ: 24,3±1,3) vardı. İleri derecede obezlerle karşılaştırıldığında normal kilolu hastalarda Hb düzeyleri daha yüksek (sırasıyla 12,8±1,3 g/dL ve 13,6±1,8 g/dL) saptandı. Serum demir düzeylerinin artan kilo ile birlikte azaldığı görüldü (normal, hafif ve ileri derecede kilolu hastalarda sırasıyla 14,9±6,9 μmol/L, 13,6±6,3 μmol/L ve 10,9±4,6 μmol/L) HOMA-IR değeri yüksek hastalarda düşük olanlara nazaran Hb düzeyleri hafif azalmış bulundu (13,1±1,5 g/dL’ye karşılık 13,2±1,2 g/dL; p=0,36). Serum demir düzeyleri düşük HOMA-IR’lı hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (13,6±5,9 μmol/L’ye karşılık 11,6±4,9 μmol/L; p=0,008). DBK her iki grupta da benzerdi (60,2±11,4 μmol/L’ye karşılık 61,9±10,7 μmol/L; p=0,23). Ferritin düzeyleri yüksek HOMA-IR’lı grupta anlamlı olmasa da daha yüksek bulundu (156,1±209,5 pmol/L’ye karşılık 145,3±131,5 pmol/L; p=0,62).
SONUÇ: Sonuç: Artmış VKİ ve insülin direnci, düşük hemoglobin ve serum demir düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular kısmen obezitede görülen düşük dereceli inflamasyon ile açıklanabilir ve obezite ile ilişkili ek hastalıkların oluşmasına katkı sağlıyor olabilir. İnsülin direnci bulunan hastalarda anemi gözlenmeksizin subklinik demir eksikliği görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, İnsülin direnci, Anemi, İnflamasyon


Esma Altunoğlu, Cüneyt Müderrisoğlu, Füsun Erdenen, Ender Ülgen, M. Cem Ar. The Impact of Obesity and Insulin Resistance on Iron and Red Blood Cell Parameters: A Single Center, Cross-Sectional Study. Turk J Hematol. 2014; 31(1): 61-67

Corresponding Author: Esma Altunoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650