E-ISSN: 1308-5263
Cytokine Contents in Chronic Lymphocytic Leukemia: Association with ZAP70 Expression [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 202-208 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0469  

Cytokine Contents in Chronic Lymphocytic Leukemia: Association with ZAP70 Expression

Nilgün Işıksaçan1, Suzan Çınar2, Esin Aktaş Çetin2, Melih Aktan3, Günnur Deniz2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Central Laboratory, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Objective: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a disease that shows varying clinical progression, and expression of the protein tyrosine kinase ZAP70 has been described as a very valuable prognostic factor. Patients with ZAP70 positivity are characterized by worse clinical course and significantly shorter progression-free and overall survival. In this study, intracytoplasmic interferon gamma (IFN-γ) and interleukin-4 (IL-4) content of T, B, and CLL cells in CLL patients and their correlations with Rai staging and ZAP70 positivity were investigated.
Materials and Methods: CLL patients newly diagnosed or in followup at the İstanbul University İstanbul Medical Faculty Hematology Department were included in this study. These patients were classified according to Rai staging and ZAP70 expression. IL-4, IFN-γ, and ZAP70 expressions in peripheral blood T, B, and CLL cells were measured by four-color flow cytometry.
Results: There was a statistically significant correlation between advanced disease and ZAP70 positivity. IL-4-secreting T cells were significantly increased; however, IFN-γ secretion was significantly decreased in CLL patients compared to healthy individuals, whereas IL-4-secreting B cells were significantly diminished in contrast to T cells.
Conclusion: These findings suggest damage in the cellular immunity and that IL-4 might lead to many complications and may be important in disease progression.

Keywords: ZAP70, Interleukin-4, Interferon gamma, T cells, B cells, Chronic lymphocytic leukemia


Kronik Lenfositik Lösemi Sitokin İçeriği: ZAP70 Ekspresyonu ile İlişkisi

Nilgün Işıksaçan1, Suzan Çınar2, Esin Aktaş Çetin2, Melih Aktan3, Günnur Deniz2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Central Laboratory, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Amaç: Kronik lenfositik lösemi (KLL) klinik olarak çok farklı seyir gösterebilen bir hastalıktır ve tirozin kinaz ZAP70’in ekspresyonu, çok değerli bir prognostik faktör olarak tanımlanmıştır. ZAP70 pozitif hastalar, kötü klinik seyir, belirgin olarak kısa hastalıksız geçen süre ve düşük sağkalım oranı ile karakterizedir. Bu çalışmada KLL hastalarının T, B ve KLL hücrelerinde intrasitoplazmik interferon gama (IFN-y) ve interlökin-4 (IL-4) içeriği, Rai evrelemesi ve ZAP70 pozitifliği arasındaki korelasyon araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği’nde tanısı yeni konan veya takip edilmekte olan KLL hastaları dahil edilmiştir. Bu hastalar Rai evreleme sistemi ve ZAP70 ekspresyonlarına göre sınıflandırılmıştır. Periferik kan T, B ve KLL hücrelerinin IL-4, IFN-g ve ZAP70 ekspresyonları 4 renkli flow sitometri ile ölçülmüştür.
Bulgular: Hastalığın evresindeki ilerleme ile ZAP70 pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. KLL hastalarının sağlıklı bireylerle kıyaslandığında IL-4 salgılayan T hücreleri sayısı anlamlı olarak artmış, ancak IFN-g salgıları anlamlı olarak azalmış, IL-4 salgılayan B hücre sayısı ise T hücrelerinin aksine anlamlı olarak azalmıştır.
Sonuç: Bu bulgular, hücresel immünitede hasarın olabileceğini ve IL-4’ün birçok komplikasyonlara yol açarak hastalığın ilerlemesinde önemli olabileceğini düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: ZAP70, Interlökin-4, Interferon gama, T hücreleri, B hücreleri, Kronik lenfositik lösemi hücreleri


Nilgün Işıksaçan, Suzan Çınar, Esin Aktaş Çetin, Melih Aktan, Günnur Deniz. Cytokine Contents in Chronic Lymphocytic Leukemia: Association with ZAP70 Expression. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 202-208

Corresponding Author: Nilgün Işıksaçan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685