E-ISSN: 1308-5263
Association Between N363S and BclI Polymorphisms of the Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) and Glucocorticoid Side Effects During Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(2): 151-158 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0253  

Association Between N363S and BclI Polymorphisms of the Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) and Glucocorticoid Side Effects During Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment

Meriç Kaymak Cihan1, Halil Gürhan Karabulut2, Nüket Yürür Kutlay2, Hatice Ilgın Ruhi2, Ajlan Tükün2, Lale Olcay1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey

Objective: Glucocorticoids (GCs) are the key drugs for the treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL). Herein, investigation of the relationship between the N363S and BclI polymorphisms of the GC receptor gene (NR3C1) and the side effects of GCs during pediatric ALL therapy was aimed.
Materials and Methods: N363S and BclI polymorphisms were analyzed in 49 patients with ALL treated between 2000 and 2012. The control group consisted of 46 patients with benign disorders. The side effects of GCs noted during the induction and reinduction periods were evaluated retrospectively according to the National Cancer Institute’s Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4.0.
Results: The BclI allele and genotype frequencies were found similar in the two groups. No N363S polymorphism was detected in either of the groups. During induction, dyspepsia was found more frequently in the CG than in the CC (wild-type) genotype (36.4% vs. 5.3%, p=0.018) and depression symptoms more frequent in patients with the G allele (CG+GG) than the CC genotype (39.3% vs. 10.5%, p=0.031). During reinduction, Cushingoid changes, dyspepsia, and depression symptoms were more frequent in patients with the G allele (CG+GG) than in patients with the CC genotype (48.1% vs. 17.6%, p=0.041; 29.6% vs. 0.0%, p=0.016; 40.7% vs. 11.8%, p=0.040, respectively).
Conclusion: In our study, patients with the BclI polymorphism were found to have developed more frequent side effects. We think that the BclI polymorphism should be considered while designing individualized therapies in childhood ALL.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Glucocorticoid receptor gene, BclI and N363S polymorphisms


Glukokortikoid Reseptör Geninin (NR3C1) N363S ve BclI Polimorfizmleri ile Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Görülen Glukokortikoid Yan Etkileri Arasındaki İlişki

Meriç Kaymak Cihan1, Halil Gürhan Karabulut2, Nüket Yürür Kutlay2, Hatice Ilgın Ruhi2, Ajlan Tükün2, Lale Olcay1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey

Amaç: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde (ALL), glukokortikoidler (GC) tedavinin ana yapı taşını oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada pediatrik ALL tedavisi sırasında GC'lerin yan etkileri ile GC reseptör geninin (NR3C1) N363S ve Bcll polimorfizmleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: N363S ve BclI polimorfizmleri 2000 ile 2012 yılları arasında tedavi edilmiş 49 ALL hastasında incelendi. Kontrol grubu benign hastalıkları olan 46 çocuktan oluşturuldu. İndüksiyon ve reindüksiyon sırasında görülen GC yan etkileri Ulusal Kanser Enstitüsü’nün “Advers Etkiler için Ortak Terminoloji Kriterleri” (CTCAE version 4,0), kullanılarak dosya ve hemşire gözlemlerinden geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: BclI alel ve genotip sıklığı açısından iki grup arasında fark yoktu. N363S polimorfizmi her iki grupta da tespit edilmedi. İndüksiyon sırasında, dispeptik yakınmalar CG genotipinde CC (yaban tip) genotipine göre daha sık görüldü (%36,4-%5,3; p=0,018) ve depresyon semptomları G alelini taşıyanlarda (CG+GG), CC genotipine göre daha sık tespit edildi (%39,3-%10,5; p=0,031). Reindüksiyon sırasında, Cushingoid değişiklikler, dispeptik yakınmalar ve depresyon semptomları G aleli taşıyanlarda (CG+GG) CC genotipine göre daha fazla tespit edildi (sırasıyla %48,1-%17,6, p=0,041; %29,6-%0,0 p=0,016; %40,7-%11,8; p=0,040).
Sonuç: Çalışmamızda, BclI polimorfizmine sahip bireyler daha sık yan etki gösterdiler. Çocukluk çağı ALL tedavisinde bireysel tedaviler geliştirilirken BclI polimorfizminin de göz önünde bulundurulmasının gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Glukokortikoid reseptör geni, BclI ve N363S polimorfizmleri


Meriç Kaymak Cihan, Halil Gürhan Karabulut, Nüket Yürür Kutlay, Hatice Ilgın Ruhi, Ajlan Tükün, Lale Olcay. Association Between N363S and BclI Polymorphisms of the Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) and Glucocorticoid Side Effects During Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment. Turk J Hematol. 2017; 34(2): 151-158

Corresponding Author: Lale Olcay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650