E-ISSN: 1308-5263
ADAMTS-13 gene expression in antiphospholipid syndrome [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(3): 213-218 | DOI: 10.5152/tjh.2011.56  

ADAMTS-13 gene expression in antiphospholipid syndrome

Veysel Sabri Hançer1, Reyhan Diz Küçükkaya2, Ayşegül Topal Sarıkaya3
1Department Of Medical Biology And Genetics, Faculty Of Medicine, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, Faculty Of Medicine, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
3Department Of Molecular Biology And Genetics, Faculty Of Science, İstanbul University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disorder characterized by recurrent thrombosis and fetal mortality. Thrombotic microangiopathy (TMA) is an important histological finding in catastrophic APS (CAPS) and in APS patients with nephropathy. Analysis of familial thrombotic thrombocytopenic purpura patients showed that there are mutations in the ADAMTS-13 gene that lead to functional defects in the ADAMTS-13 enzyme. The aim of this study was to investigate the prevalence of the aforementioned mutations in APS, as well as to evaluate the level and activity of the ADAMTS-13 enzyme in patients with APS.
METHODS: C365del, Q449stop codon, P475S, and C508Y mutations were analyzed in APS patients. Transcriptions were analyzed using real-time PCR, and the level and activity of ADAMTS-13 were analyzed via fluorogenic assay.
RESULTS: None of the mutations tested were present in the patient or control groups. The level of ADAMTS-13 mRNA in the patient group was 50% lower than that in the control group. Although a significant difference in ADAMTS-13 activity was not observed between the patient and control groups, a significant association was observed with the level of ADAMTS-13 (p<0.0001).
CONCLUSION: The level and activity of ADAMTS-13 were not associated with thrombotic complications, thrombocytopenia, or pregnancy complications in the patients with APS.

Keywords: Antiphospholipid syndrome, ADAMTS-13, gene expression


Antifosfolipid sendromunda ADAMTS-13 gen ekspresyonu

Veysel Sabri Hançer1, Reyhan Diz Küçükkaya2, Ayşegül Topal Sarıkaya3
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü,istanbul, Türkiye

AMAÇ: Antifosfolipid sendrom (AFS), tekrarlayan tromboz ve fetal kayıplar ile karakterize olan otoimmün bir hastalıktır. Trombotik mikroanjiyopati (TMA), katastrofik AFS ve nefropatinin eşlik ettiği AFS olgularında önemli bir histolojik bulgudur. Ailesel trombotik trombositopenik purpura olgularının incelenmesi sonucu, ADAMTS-13 enziminin işlev bozukluğuna yol açan mutasyonların varlığını göstermiştir. Bu çalışmada ADAMTS-13 mutasyonları ile, enzimin aktivite ve miktarının AFS’ye katkısının olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu kapsamda C365del, Q449stop kodonu, P475S ve C508Y mutasyonları analiz edildi. Transkripsiyon aşaması gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, enzimin aktivite ve miktarı ise florojenik bir yöntem ile incelendi.
BULGULAR: Varlığı araştırılan mutasyonlar kontrol ve hasta gruplarında tespit edilmedi. ADAMTS-13 mRNA ve protein miktarının hasta grubunda kontrol grubundaki düzeyin yarısı kadar olduğu saptandı. (p<0.0001). Enzim aktivitesi açısından ise iki grup arasında istatistik olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.
SONUÇ: Sonuç olarak, ADAMTS-13 enzim aktivitesi ve miktarının AFS hastalarında trombotik komplikasyonlar, trombositopeni ve gebelik komplikasyonları ile ilişkili olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendrom, ADAMTS-13, gen ekspresyonu


Veysel Sabri Hançer, Reyhan Diz Küçükkaya, Ayşegül Topal Sarıkaya. ADAMTS-13 gene expression in antiphospholipid syndrome. Turk J Hematol. 2011; 28(3): 213-218

Corresponding Author: Veysel Sabri Hançer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650