E-ISSN: 1308-5263
Seroprevalence of hepatitis and human immuno-deficiency virus in multitransfused patients from a pediatric hematology clinic [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(4): 176-180

Seroprevalence of hepatitis and human immuno-deficiency virus in multitransfused patients from a pediatric hematology clinic

Nazan Sarper1, Emine Zengin1, Birsen Mutlu2, Suar Çakı Kılıç1
1Department Of Pediatrics, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Clinical Bacteriology And Infectious Disease, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Transfusion transmitted hepatitis has been a severe problem in Turkey in pediatric cancer patients and in chronic congenital anemia. The aim of the present study was to investigate the prevalence of hepatitis B, hepatitis C and human immunodeficiency virus infections in these patients in a University Hospital.
METHODS: Multi-transfused 66 children (59 acute leukemia, 6 thalassemia major, 1 severe hereditary spherocytosis) diagnosed and followed-up between May, 2000 and December, 2006 were evaluated. Screening of all the patients for HbsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV and anti-HIV was performed at presentation and during the last follow-up. Serologic studies of leukemic patients were also repeated at the end of the chemotherapy. Hepatitis B vaccination was administered to unvaccinated patients with anemia. All blood products were provided by Blood Bank of the Center.
RESULTS: No patient was found HBsAg, anti-HCV or anti-HIV positive at diagnosis and at the end of the therapy. There was history of hepatitis B vaccination in only 42% of the patients at diagnosis due to administration of this vaccine to newborns since 1998. At the beginning of the study, 45 % (n=27) of the leukemic patients were immune for hepatitis B, but after completion of the intensive chemotherapy seropositivity persisted in only 28.8 % (n=17).
CONCLUSION: Transmission of these viruses is no longer a real problem even in multitransfused immunosuppressed children in Pediatric Hematology Units as a result of the improvements in screening of voluntary blood donors, administration of disposable material in clinics and vaccination by hepatitis B.

Keywords: Children, chronic anemia, hepatitis, HIV, leukemia.


Çocuk hematoloji kliniğinde çok sayıda transfüzyon alan hastalarda hepatit ve insan immün yetersizlik virus sıklığı

Nazan Sarper1, Emine Zengin1, Birsen Mutlu2, Suar Çakı Kılıç1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Transfüzyon ile bulaşan hastalıklar kanserli ve kronik konjenital anemili çocuklarda ciddi problem oluşturmuştur. Çalışmanın amacı hepatit B, hepatit C ve insan immün yetersizlik virusu sıklığını bir üniversite hastanesinde tedavi gören bu grup hastada belirlemektir.
YÖNTEMLER: Mayıs 2000-Aralık 2006 döneminde çok sayıda transfüzyon almış 66 çocuk (59 akut lösemi, 6 talasemi major, 1 ağır herediter sferositoz) değerlendirildi. HbsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV and anti-HIV taraması tanı ve son takipte gerçekleştirildi. Lösemili hastalarda kemoterapi bitiminde seroloji tekrarlandı. Anemili hastalar aşılanmamışsa Hepatit B aşısı tanı sırasında yapıldı. Tüm kan ürünleri hastane kan bankasından sağlandı.
BULGULAR: Tanı sırasında ve tedavi bitiminde hastaların hiçbirinde HBsAg, anti-HCV veya anti-HIV pozitif değildi. Tanı sırasında hastaların %42 sinde 1998 sonrasında başlayan yenidoğan aşılama programı ile ilişkili olarak hepatit B aşısı öyküsü vardı. Çalışma başlangıcında lösemili hastaların %45 i (n=27) hepatit B için immün idi fakat yoğun kemoterapi tamamlandığında seropozitiflik hastaların sadece %28,8 (n=17) inde devam etti.
SONUÇ: Sonuç olarak gönüllü kan vericilerinin serolojik taramalarındaki iyileşme, kliniklerde tek kullanımlık malzemelerin tüketimi ve hepatit B aşılaması sonucu Çocuk Hematoloji Ünitelerinde çok sayıda transfüzyon alan immündeprese hastalarda dahi transfüzyonla bulaş artık önemli bir problem oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatit, HIV, kronik anemi, lösemi


Nazan Sarper, Emine Zengin, Birsen Mutlu, Suar Çakı Kılıç. Seroprevalence of hepatitis and human immuno-deficiency virus in multitransfused patients from a pediatric hematology clinic. Turk J Hematol. 2008; 25(4): 176-180

Corresponding Author: Nazan Sarper, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685