E-ISSN: 1308-5263
The effects of Endothelial Protein C Receptor Gene Polymorphisms on sEPCR levels in Venous Thrombotic Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 55-62 | DOI: 10.5152/tjh.2011.40  

The effects of Endothelial Protein C Receptor Gene Polymorphisms on sEPCR levels in Venous Thrombotic Patients

Afife Karabıyık1, Erkan Yılmaz2, Yonca Eğin2, Nejat Akar2
1Ankara University, Biotechnology Institute, Ankara, Turkey
2Ankara University, Department Of Pediatric Molecular Genetics, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the detection of the variations in the EPCR gene which has a possible role for thrombosis and the effects of this variations on the plasma sEPCR levels in Turkish population.
METHODS: This study included 111 thrombotic patients and 73 healthy controls. Following DNA extraction, PCR, SSCP and DNA sequencing analysis of four exons of the EPCR gene were performed. Plasma sEPCR levels were measured with Enyzme linked immunosorbent assay (ELISA).
RESULTS: Three polymorphisms were detected in exon 1 through exon 4. The C3998T (SNP no: rs2069952) is located within intron 2 and the C4678G (A1 haplotype) (SNP no: rs9574) is located within 3’ untranslated region (3’UTR). There was no significant differences between C3998T polymorphism in control and patients. There was no significant difference in sEPCR levels in subjects carrying A1 allele. A4600G substitution (A3 haplotype) (SNP no: rs867186) was found in exon 4 and it brought 2.04 fold risk for thrombosis. A3 allele carriers had high sEPCR levels, compared to no A3 allele carriers. The mean sEPCR level in patients having A3 allele homozygous is 289 ng /ul and A1 allele homozygous is 113,42 ng/ul.
CONCLUSION: A1 haplotype might have a protective effect on thrombosis and A3 haplotype may be associated both with increased plasma sEPCR levels and with an increased risk of venous thrombosis in Turkish population. sEPCR levels were significantly higher in subjects carrying A3 allele (4600A>G) in both patients and controls. There was no significant difference in sEPCR levels in subjects carrying A1 allele (4678C>G).

Keywords: Thrombosis, Endothelial Protein C Receptor (EPCR), soluble EPCR (sEPCR), EPCR Haplotypes.


Endotelyal Protein C Reseptör Geni Polimorfizmlerinin Venöz Trombozlu Olgularda sEPCR Üzerindeki Etkisi

Afife Karabıyık1, Erkan Yılmaz2, Yonca Eğin2, Nejat Akar2
1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
2Ankara Üniversitesi Pediatrik Moleküler Genetik, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, trombozda önemli bir role sahip olan EPCR genindeki varyasyonların tespit edilmesi ve bu varyasyonların Türk populasyonunda plazma sEPCR seviyeleri üzerindeki olası etkisinin incelemesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamız 111 trombozlu olgu ve 73 sağlıklı kontrol içermektedir. EPCR geninin dört ekzonu intronlardan başlanan primerler kullanılarak PCR, SSCP ve DNA Dizi Analizi ile taranmıştır. Plazma sEPCR düzeyleri ELISA yöntemi kullanılarak ölçülmüştür.
BULGULAR: Bu çalışmada, EPCR haplotipleri ile sEPCR seviyesi arasındaki ilişki incelenmiş ve EPCR geninin taranan dört ekzonunda üç farklı polimorfizm saptanmıştır. Bunlardan C3998T (rs2069952) genin 2. intronunda, A1 haplotipini oluşturan C4678G (rs9574) ise EPCR geninin 3’ UTR bölgesinde tespit edilmiştir. EPCR geninde tespit edilen diğer bir polimorfizm ise A3 haplotipini oluşturan ve ekzon 4’de yer alan A4600G (rs867186) değişimidir. A3 allelini homozigot olarak taşıyan hastalarda ortalama sEPCR seviyesi 289 ng/ul iken, A1 allelini homozigot olarak taşıyanlarda 113,42 ng/ul’dır.
SONUÇ: İstatistik analizler kontrol ve hastalar arasında C3998T değişiminin tromboz riski açısından anlamlı olmadığını göstermiştir. A1 haplotipinin ise trombozdan koruyucu bir etkiye sahip olabileceği saptanmış ancak A1 (4678C>G) allelini taşıyan bireylerde sEPCR seviyesinde de anlamlı bir değişiklik saptanamamıştır. Buna karşılık A3 haplotipinin tromboz için 2.04 kat risk getirdiği ve A3 (4600A>G) alleli taşıyanların taşımayanlara göre daha yüksek sEPCR seviyesine sahip olduğu saptanmıştır. A3 haplotipi Türk populasyonunda hem trombotik riskle hem de artan sEPCR seviyesiyle ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tromboz, Endotelyal Protein C Reseptörü (EPCR), solubl EPCR (sEPCR), EPCR Haplotipleri


Afife Karabıyık, Erkan Yılmaz, Yonca Eğin, Nejat Akar. The effects of Endothelial Protein C Receptor Gene Polymorphisms on sEPCR levels in Venous Thrombotic Patients. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 55-62

Corresponding Author: Afife Karabıyık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650