ISSN: 1300-7777 E-ISSN: 1308-5263
Could Neutrophil CD64 Expression Be Used as a Diagnostic Parameter of Bacteremia in Patients with Febrile Neutropenia? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(2): 167-173 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0123  

Could Neutrophil CD64 Expression Be Used as a Diagnostic Parameter of Bacteremia in Patients with Febrile Neutropenia?

Nur Efe İris1, Taner Yıldırmak2, Habip Gedik2, Funda Şimşek2, Demet Aydın3, Naciye Demirel3, Osman Yokuş3
1İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
3Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is to investigate if neutrophil CD64 expression in febrile neutropenia patients could be used as an early indicator of bacteremia.
Materials and Methods: All consecutive patients older than 18 years of age who had developed febrile neutropenia episodes due to hematological malignancies were included in the study. Those patients who had significant growth in their blood cultures constituted the case group, while those who had febrile neutropenia without any growth in their cultures and who did not have any documented infections formed the control group. Blood culture bottles were incubated in the Bact ALERT 3D system (bioMerieux, France), identification and susceptibility testing were performed using an automated broth microdilution method (VITEK 2, bioMerieux), and CD64 expression analysis was performed by the flow cytometry method. C-reactive protein (CRP) was measured by turbidimetric methods (Biosystems, Spain) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) was measured by the Wintrobe method.
Results: In total, we prospectively evaluated 31 febrile episodes. The case group consisted of 17 patients while the control group included 14 patients. CD64 was found on neutrophils of the case group patients with a mean count of 8006 molecules/cell and of control group with a mean count of 2786 molecules/cell. CD64 levels of the case group were significantly higher than those of the control group (p=0.005). In the differentiation of the case group from the control group, a 2500 cut-off value for CD64 had significant [AUC=0.792 (0.619-0.965)] predictive value (p=0.001). In the prediction of patients with a 2500 cut-off value for CD64, sensitivity was 94.1%, positive predictive value was 76.2%, specificity was 64.3%, and negative predictive value was 90.0%. CRP levels and ESR values did not differ significantly between the groups (p=0.005).
Conclusion: Neutrophil CD64 expression could be a good predictor as an immune parameter with high sensitivity and a negative predictive value for bacteremia in febrile neutropenic patients.

Keywords: Neutrophil, CD64, Bacteremia, Febril neutropenia, Diagnostic parameter


Nötrofil CD64 Ekspresyonu Febril Nötropenik Hastaların Bakteriyemisinde Tanı Kriteri Olarak Kullanılabilir mi?

Nur Efe İris1, Taner Yıldırmak2, Habip Gedik2, Funda Şimşek2, Demet Aydın3, Naciye Demirel3, Osman Yokuş3
1İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
3Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İstanbul, Turkey

Amaç: Çalışmanın amacı febril nötropenik hastalarda nötrofil CD64 ekspresyonunun bakteriyemi tanısında erken bir tanımlayıcı olarak kullanılıp kulanılamayacağını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Hematolojik malignite tanısıyla izlenip febril nötropeni atağı geçiren, 18 yaşından büyük olgular çalışmaya alındı. Olgulardan kan kültürlerinde anlamlı üreme saptanan grup olgu grubunu, febril nötropenik olup kültürlerinde üreme olmayan ve dökümante edilen klinik enfeksiyon bulgusu da olmayan olgular da kontrol grubunu oluşturdu. Kan kültürleri Bact ALERT 3D sisteminde inkübe edildi (bioMerieux, Fransa), identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testi otomatize broth mikrodilüsyon yöntemi (VİTEK 2) ile çalışıldı. CD64 ekspresyon analizi de flow sitometri yöntemi ile çalışıldı. C-reaktif protein (CRP) turbidimetrik yöntemle ölçüldü (Biosystems, İspanya), eritrosit sedimantasyon hızı da (ESH) Wintrobe yöntemi ile çalışıldı.
Bulgular: Prospektif olarak 31 febril nötropenik atağı değerlendirildi. Olgu grubu 17 hastadan, kontrol grubu 14 hastadan oluşuyordu. Olgu grubundaki hastalarda nötrofiller üzerindeki CD64 molekülü sayısı ortalama 8006 molekül/hücre ve kontrol grubunda ise ortalama 2786 molekül/hücre idi. Olgu grubundaki CD64 düzeyleri kontrol grubunun değerlerinden anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,005). Olgu grubunun kontrol grubundan ayrımında CD64 için 2500 cut off değeri anlamlı bulundu [AUC=0,792 (0,619-0,965)] prediktif değer (p=0,001). Hastaların tahmininde CD64 için 2500 lük cut off değerinin duyarlılığı %94,1; pozitif prediktif değeri %76,2, duyarlılığı %64,3, negatif prediktif değeri %90 olarak hesaplandı. Gruplar arasında CRP düzeyleri ve ESH değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,005).
Sonuç: Nötrofil CD64 ekspresyonu febril nötropenik hastalarda bakteriyeminin tanısında yüksek duyarlılıklı ve negatif prediktif değere sahip iyi bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil, CD64, Bakteriyemi, Febril nötropeni, Diyagnostik parametre


Nur Efe İris, Taner Yıldırmak, Habip Gedik, Funda Şimşek, Demet Aydın, Naciye Demirel, Osman Yokuş. Could Neutrophil CD64 Expression Be Used as a Diagnostic Parameter of Bacteremia in Patients with Febrile Neutropenia?. Turk J Hematol. 2017; 34(2): 167-173

Corresponding Author: Nur Efe İris, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650