E-ISSN: 1308-5263
Results of Four-Year Rectal Vancomycin-Resistant Enterococci Surveillance in a Pediatric Hematology-Oncology Ward: From Colonization to Infection [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 244-247 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0368  

Results of Four-Year Rectal Vancomycin-Resistant Enterococci Surveillance in a Pediatric Hematology-Oncology Ward: From Colonization to Infection

Hacer Aktürk1, Murat Sütçü1, Ayper Somer1, Serap Karaman2, Manolya Acar1, Ayşegül Ünüvar2, Sema Anak2, Zeynep Karakaş2, Aslı Özdemir3, Kutay Sarsar4, Derya Aydın4, Nuran Salman1
1İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, İstanbul, Turkey
2İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, İstanbul, Turkey
3stanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Infection Control Committee, İstanbul, Turkey
4İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey

Objective: To investigate the clinical impact of vancomycinresistant enterococci (VRE) colonization in patients with hematologic malignancies and associated risk factors.
Materials and Methods: Patients colonized and infected with VRE were identified from an institutional surveillance database between January 2010 and December 2013. A retrospective case-control study was performed to identify the risk factors associated with development of VRE infection in VRE-colonized patients.
Results: Fecal VRE colonization was documented in 72 of 229 children (31.4%). Seven VRE-colonized patients developed subsequent systemic VRE infection (9.7%). Types of VRE infections included bacteremia (n=5), urinary tract infection (n=1), and meningitis (n=1). Enterococcus faecium was isolated in all VRE infections. Multivariate analysis revealed severe neutropenia and previous bacteremia with another pathogen as independent risk factors for VRE infection development in colonized patients [odds ratio (OR): 35.4, confidence interval (CI): 1.7-72.3, p=0.02 and OR: 20.6, CI: 1.3-48.6, p=0.03, respectively]. No deaths attributable to VRE occurred.
Conclusion: VRE colonization has important consequences in pediatric cancer patients.

Keywords: Colonization, Infection, Pediatric malignancy, Vancomycinresistant enterococci


Bir Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Ünitesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyon ve Enfeksiyonu: Dört Yıllık Sürveyans Sonuçları

Hacer Aktürk1, Murat Sütçü1, Ayper Somer1, Serap Karaman2, Manolya Acar1, Ayşegül Ünüvar2, Sema Anak2, Zeynep Karakaş2, Aslı Özdemir3, Kutay Sarsar4, Derya Aydın4, Nuran Salman1
1İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, İstanbul, Turkey
2İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, İstanbul, Turkey
3stanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Infection Control Committee, İstanbul, Turkey
4İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey

Amaç: Hematolojik malignitesi olan pediatrik hastalarda vankomisine dirençli enterokok (VDE) kolonizasyonunun klinik öneminin araştırılması ve eşlik eden risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan VDE sürveyans kayıtlarından faydalanılarak VRE ile kolonize ve/veya enfekte olmuş hastalar belirlenmiştir. VDE ile kolonize hastalarda VRE enfeksiyonu gelişimi ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek amacıyla retrospektif olgu-kontrol çalışması yapılmıştır.
Bulgular: Çalışma süresince yatırılan 229 hastanın 72’sinde (%31,4) rektal VRE kolonizasyonu saptanmıştır. VRE kolonize hastaların yedisinde (%9,7) kolonizasyon sonrası sistemik VRE enfeksiyonu gelişmiştir. Beş hastada bakteriyemi (n=5), bir hastada idrar yolu enfeksiyonu (n=1) ve bir hastada menenjit (n=1) gözlenmiştir. Tüm enfeksiyonlarda ilgili klinik örneklerde Enterococcus faecium üretilmiştir. Multivaryant analiz sonucunda, ciddi nötropeni ve başka bir patojene bağlı bakteriyemi öyküsü VDE kolonize hastalarda VDE enfeksiyonu gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur [odds ratio (OR): 35,4; güven aralığı (GA): 1,7-72,3; p=0,02 ve OR: 20,6; GA: 1,3-48,6; p=0,03; sırasıyla]. VDE enfeksiyonuna bağlı mortalite saptanmamıştır.
Sonuç: Pediatrik kanser hastalarında VDE kolonizasyonunun önemli klinik sonuçları olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolonizasyon, Enfeksiyon, Pediatrik malignite, Vankomisine dirençli enterokok


Hacer Aktürk, Murat Sütçü, Ayper Somer, Serap Karaman, Manolya Acar, Ayşegül Ünüvar, Sema Anak, Zeynep Karakaş, Aslı Özdemir, Kutay Sarsar, Derya Aydın, Nuran Salman. Results of Four-Year Rectal Vancomycin-Resistant Enterococci Surveillance in a Pediatric Hematology-Oncology Ward: From Colonization to Infection. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 244-247

Corresponding Author: Serap Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685