E-ISSN: 1308-5263
Deregulated Levels of the NF-κB1, NF-κB2, and Rel Genes in Ukrainian Patients with Leukemia and Lymphoma in the Post-Chernobyl Period [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(1): 8-14 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0190  

Deregulated Levels of the NF-κB1, NF-κB2, and Rel Genes in Ukrainian Patients with Leukemia and Lymphoma in the Post-Chernobyl Period

Hakan Savlı1, Ramis Ufuk Akkoyunlu1, Naci Çine1, Daniil F. Gluzman2, Michael P. Zavelevich2, Lilia M. Sklyarenko2, Stella V. Koval2, Deniz Sünnetçi1
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kocaeli, Turkey
2National Academy of Sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology, and Radiobiology, Kyiv, Ukraine

INTRODUCTION: Nuclear factor kappa B (NF-κB) is an important transcription factor in cancer and NF-κB activation has been seen in angiogenesis, tumor progression, and metastasis. Relationships between specific NF-κB gene networks, leukemogenesis, and radiation exposure are still unknown. Our aim was to study the expression levels of the NF-κB1, NF-κB2, and Rel genes in hematological malignancies in the post-Chernobyl period.
METHODS: We analyzed gene expression levels of NF- κB1, NF-κB2, and Rel in 49 B-cell chronic lymphocytic leukemia, 8 B-cell non-Hodgkin’s lymphoma, 3 acute myeloid leukemia, 3 chronic myeloid leukemia, 2 hairy cell leukemia, 2 myelodysplastic syndrome, and 2 T-cell large granular lymphocytic leukemia patients using realtime polymerase chain reaction.
RESULTS: Expression levels of NF-κB1, NF-κB2, and Rel genes were found to be deregulated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results could be accepted as specific gene traces to radiation-induced leukemia or as potential candidates for new diagnostic biomarker studies. Larger experiments and non-exposed control malignant cell populations are needed to clarify these suggestions.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, Non-Hodgkin’s lymphoma, B-cell neoplasms, Cancer, Thrombosis, T-cell neoplasms, B-cell neoplasms, Acute leukemia, Myelodysplastic syndromes, Chronic leukemia


Çernobil Sonrası Ukraynalı Lösemi ve Lenfoma Hastalarında Değişken NF-κB1, NF-κB2 ve Rel Gen Düzeyleri

Hakan Savlı1, Ramis Ufuk Akkoyunlu1, Naci Çine1, Daniil F. Gluzman2, Michael P. Zavelevich2, Lilia M. Sklyarenko2, Stella V. Koval2, Deniz Sünnetçi1
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kocaeli, Turkey
2National Academy of Sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology, and Radiobiology, Kyiv, Ukraine

GİRİŞ ve AMAÇ: Nükleer faktör kappa B (NF-κB), kanserde önemli bir transkripsiyon faktörü olup aktivasyonu anjiyogenez, tümör gelişimi ve metastazın birçok basamağında görülmektedir. Spesifik NF-κB gen ağları, lökomogenez ve radyasyon maruziyeti arasındaki ilişki halen belirsizdir. Çalışmamızda Çernobil sonrası hematolojik kanserlerde NF-κB1, NF-κB2 ve Rel genlerinin ekspresyon düzeylerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile 49 B-hücreli kronik lenfositik lösemi, 8 B-hücreli non-Hodgkin lenfoma, 3 akut myeloid lösemi, 3 kronik myeloid lösemi, 2 tüylü hücre lösemi, 2 miyelodisplastik sendrom ve 2 T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi hastasında NF-κB1, NF-κB2 ve Rel gen ekspresyon düzeylerini analiz ettik.
BULGULAR: NF-κB1, NF-κB2 ve Rel genlerine ait ekspresyon düzeyleri değişmiş olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar, radyasyonla indüklenmiş lösemilerdeki spesifik gen izleri veya yeni tanısal biyobelirteç çalışmalarına muhtemel aday önerileri olarak da kabul edilebilir. Bu düşünceleri açıklığa kavuşturmak için daha geniş deneyler ve radyasyon maruziyeti olmayan kontrol malign hücre popülasyonlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, Non-Hodgkin lenfoma, B-hücreli neoplazmalar, Kanser, Tromboz, T-hücreli neoplaziler, B-hücreli neoplaziler, Akut lösemi, Myelodisplastik sendromlar, Kronik lösemi


Hakan Savlı, Ramis Ufuk Akkoyunlu, Naci Çine, Daniil F. Gluzman, Michael P. Zavelevich, Lilia M. Sklyarenko, Stella V. Koval, Deniz Sünnetçi. Deregulated Levels of the NF-κB1, NF-κB2, and Rel Genes in Ukrainian Patients with Leukemia and Lymphoma in the Post-Chernobyl Period. Turk J Hematol. 2016; 33(1): 8-14

Corresponding Author: Deniz Sünnetçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650