E-ISSN: 1308-5263
FMS-Like Tyrosine Kinase 3 ( FLT3 ) and Nucleophosmin 1 ( NPM1 ) in Iranian Adult Acute Myeloid Leukemia Patients with Normal Karyotypes: Mutation Status and Clinical and Laboratory Characteristics [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(4): 300-306 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0489  

FMS-Like Tyrosine Kinase 3 ( FLT3 ) and Nucleophosmin 1 ( NPM1 ) in Iranian Adult Acute Myeloid Leukemia Patients with Normal Karyotypes: Mutation Status and Clinical and Laboratory Characteristics

Narges Rezaei1, Nargess Arandi1, Behnaz Valibeigi2, Sezaneh Haghpanah1, Mehdi Khansalar3, Mani Ramzi1
1Hematology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2Department of Pathology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3Namazi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Objective: In this study, we evaluated the frequency of FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3-ITD and FLT3-TKD) and nucleophosmin (NPM1) mutations in Iranian patients with cytogenetically normal acute myeloid leukemia (CN-AML). The clinical and laboratory characteristics were compared between wild-type and mutant cases.
Materials and Methods: Seventy newly diagnosed de novo AML patients were recruited at the time of diagnosis prior to chemotherapy; among them, 54 had CN-AML. For detecting mutations, the FLT3 and NPM1 genes were amplified by the polymerase chain reaction method, followed by direct sequencing.
Results: Our results showed that the frequencies of FLT3-ITD, FLT3TKD, and NPM1 mutations in CN-AML patients were 25.9%, 5.9%, and 20.8%, respectively. The most frequent NPM1 mutation type was the type A mutation. The FLT3-ITD mutation was seen more frequently in non-M3 patients compared with M3 patients. No mutation was observed in either the FLT3-TKD or the NPM1 gene in patients in the M3 French-American-British group. There was no significant association between the presence of FLT3-ITD and NPM1 mutations in CN-AML patients (p>0.05). The frequency of FLT3-ITD, FLT3-TKD, and NPM1 mutation was higher in CN-AML patients in comparison with AML patients with cytogenetic aberrations, although the differences were not statistically significant (p>0.05). There were no significant differences in mean white blood cell and platelet counts, serum hemoglobin levels, and bone marrow blast percentages between patients with wild-type and mutant FLT3-ITD and NPM1 genes (p>0.05). No difference was observed in the frequency of FLT3-ITD or NPM1 mutation regarding age or sex (p>0.05).
Conclusion: Given the high stability of NPM1 during the disease course, it can be used in combination with FLT3 as well as other known genetic markers to monitor patients, especially for minimal residual disease detection.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Gene mutation, FLT3, NPM1


Normal Karyotipli İran’lı Erişkin Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında FMS-Benzeri Tirozin Kinaz 3 (FLT3) ve Nükleofosmin 1 (NPM1): Mutasyon Durumu ile Klinik ve Laboratuvar Karakteristikleri

Narges Rezaei1, Nargess Arandi1, Behnaz Valibeigi2, Sezaneh Haghpanah1, Mehdi Khansalar3, Mani Ramzi1
1Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Hematoloji Araştırma Merkezi, Şiraz, İran
2Şiraz Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Şiraz, İran
3Shiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Namazi Hastanesi, Şiraz, İran

Amaç: Bu çalışmada, İran’lı normal sitogenetikli akut miyeloid lösemi (NS-AML) hastalarında FMS-benzeri tirozin kinaz 3 (FLT3-ITD ve FLT3-TKD) ile nükleofosmin 1 (NPM1) mutasyonlarının sıklığını değerlendirdik. Mutant olmayan (yabanıl-wild-type) ve mutant olgular klinik ve laboratuvar özellikler açısından mukayese edildi.
Gereç ve Yöntem: Yetmiş yeni tanı de novo AML hastası kemoterapi uygulanması öncesinde çalısmaya dahil edildi; bunların 54’ü NS-AML idi. Mutasyonları tespit etmek için, FLT3 ve NPM1 genleri polimeraz zincir reaksiyonu ile amplifiye edildi ve bu işlemi direkt dizileme takip etti.
Bulgular: NS-AML hastalarında FLT3-ITD, FLT3-TKD ve NPM1 mutasyonlarının sıklıkları sırasıyla %25,9; %5,9 ve %20,8 olarak bulunmuştur. En sık gözlenen NPM1 mutasyon tipi, tip A mutasyonuydu. FLT3-ITD mutasyonu M3 hastalarına göre M3-dışı olgularda daha sık görülmekteydi. Fransız-Amerikan-İngiliz M3 grubundaki hastalarda FLT3-TKD veya NPM1 genine ait mutasyon tespit edilmedi. NS-AML hastalarında FLT3-ITD ve NPM1 mutasyonlarının varlığı açısından anlamlı ilişki yoktu (p>0,05). FLT3-ITD, FLT3-TKD ve NPM1 mutasyon sıklığı, her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmasa da (p>0,05), NS-AML hastalarında sitogenetik aberasyonu olan AML olgularına göre daha fazlaydı. FLT3-ITD ve NPM1 genleri açısından mutant olan ve olmayan hastalarda ortalama lökosit ve trombosit sayıları, serum hemoglobin düzeyleri ve kemik iliği blast yüzdeleri arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Yaş ve cinsiyete göre FLT3ITD veya NPM1 mutasyonlarının sıklıkları açısından farklılık tespit edilmedi (p>0,05).
Sonuç: NPM1 hastalık sürecindeki yüksek kararlılığı nedeniyle, özellikle minimal kalıntı hastalık tespiti açısından FLT3 veya diğer bilinen genetik belirteçler ile kombine olarak hastaların izlenmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, Gen mutasyonu, FLT3, NPM1


Narges Rezaei, Nargess Arandi, Behnaz Valibeigi, Sezaneh Haghpanah, Mehdi Khansalar, Mani Ramzi. FMS-Like Tyrosine Kinase 3 ( FLT3 ) and Nucleophosmin 1 ( NPM1 ) in Iranian Adult Acute Myeloid Leukemia Patients with Normal Karyotypes: Mutation Status and Clinical and Laboratory Characteristics. Turk J Hematol. 2017; 34(4): 300-306

Corresponding Author: Nargess Arandi, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650