E-ISSN: 1308-5263
High Infection-Related Mortality in Pediatric Acute Myeloid Leukemia without Preventive Antibiotics and Antifungals: Retrospective Cohort Study of a Single Center from a Middle-Income Country [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(4): 340-344 | DOI: 10.4274/tjh.2017.0052  

High Infection-Related Mortality in Pediatric Acute Myeloid Leukemia without Preventive Antibiotics and Antifungals: Retrospective Cohort Study of a Single Center from a Middle-Income Country

Emine Zengin1, Nazan Sarper1, Sema Aylan Gelen1, Uğur Demirsoy1, Meriban Karadoğan1, Suar Çakı Kılıç1, Selim Öncel2, Emin Sami Arısoy2, Devrim Dündar3
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Kocaeli, Turkey
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Kocaeli, Turkey

Objective: This study aimed to evaluate infection-related mortality in patients with acute myeloid leukemia (AML) treated without preventive antibiotics and antifungals in a middle-income country.
Materials and Methods: Infection-related mortality was evaluated retrospectively in 49 pediatric patients.
Results: A total of 173 chemotherapy courses were administered as first-line chemotherapy. Four patients died during induction: one patient due to intracranial bleeding, two patients due to typhlitis, and one patient due to invasive fungal infection with pulmonary vascular invasion and massive bleeding. Another two patients died with resistant disease. During consolidation there were four infectionrelated deaths and one death due to cardiotoxicity. In first-line chemotherapy mortality was 22% (11/49); infection-related mortality was 14% (7/49). Event-free survival and overall survival at 6 years were 42.9% and 61.2% (95% CI: 44-76 and 66-99 months), respectively.
Conclusion: Due to considerable infection-related deaths, antibacterial and mold-active antifungal prophylaxis may be tried during neutropenic periods in pediatric AML.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Pediatric leukemia, Febrile neutropenia, Infection


Çocukluk Çağı Akut Miyeloid Lösemilerinde Koruyucu Antibiyotik ve Antifungal Kullanılmadığında Yüksek Enfeksiyon İlişkili Mortalite: Orta Gelir Grubundaki Bir Ülkeden Tek Merkezin Retrospektif Kohort Çalışması

Emine Zengin1, Nazan Sarper1, Sema Aylan Gelen1, Uğur Demirsoy1, Meriban Karadoğan1, Suar Çakı Kılıç1, Selim Öncel2, Emin Sami Arısoy2, Devrim Dündar3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Orta gelir düzeyindeki bir ülkede koruyucu antibiyotik ve antifungal kullanılmadan tedavi edilen akut miyeloid lösemi (AML) tanılı hastalarda enfeksiyona bağlı ölümlerin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Kırk dokuz AML tanılı çocuk hastada enfeksiyona bağlı ölümler retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: İlk basamak tedavi olarak toplam 173 kemoterapi kürü uygulandı. İndüksiyon sırasında bir hasta beyin kanaması, iki hasta tiflit ve bir hasta invazif mantar enfeksiyonunun akciğer damar duvarını hasarlaması sonucu gelişen yoğun kanamayla olmak üzere toplam dört hasta kaybedildi. İki hasta da dirençli hastalık ile kaybedildi. Konsolidasyon sırasında beş ölüm vardı; dördü bakteriyemi ve sepsis, biri kardiyotoksisite ilişkiliydi. İlk basamak tedavide ölüm oranı %22 (11/49) olup, bunların %14’ü (7/49) enfeksiyonla ilişkiliydi. Olaysız sağkalım ve genel sağkalım sırasıyla 6 yılda %42,9 ve %61,2 (%95 güven aralığı: 44-76 ve 66-99 ay) bulundu.
Sonuç: Dikkate değer sayıda enfeksiyon ölümleri nedeniyle antibakteriyel ve küf mantarlarına etkili koruyucu tedaviler, ortagelir düzeyindeki ülkelerde, AML tanılı çocuk hastaların nötropenik dönemlerinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, Çocukluk çağı lösemileri, Nötropenik ateş, Enfeksiyon


Emine Zengin, Nazan Sarper, Sema Aylan Gelen, Uğur Demirsoy, Meriban Karadoğan, Suar Çakı Kılıç, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy, Devrim Dündar. High Infection-Related Mortality in Pediatric Acute Myeloid Leukemia without Preventive Antibiotics and Antifungals: Retrospective Cohort Study of a Single Center from a Middle-Income Country. Turk J Hematol. 2017; 34(4): 340-344

Corresponding Author: Emine Zengin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650