E-ISSN: 1308-5263
Retrospective Study of Incidence and Prognostic Significance of Eosinophilia after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Influence of Corticosteroid Therapy [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 196-201 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0047  

Retrospective Study of Incidence and Prognostic Significance of Eosinophilia after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Influence of Corticosteroid Therapy

Wataru Yamamoto1, Eriko Ogusa1, Kenji Matsumoto1, Atsuo Maruta1, Yoshiaki Ishigatsubo2, Heiwa Kanamori1
1Kanagawa Cancer Center, Department of Hematology, Yokohama, Japan
2Yokohama City University Graduate Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Immunology, Yokohama, Japan

Objective: The clinical significance of eosinophilia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is controversial. This study aimed to retrospectively study the impact of eosinophilia on the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation by taking into account the influence of corticosteroid therapy.
Materials and Methods: We retrospectively studied 204 patients with acute myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia, and myelodysplastic syndrome who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from January 2001 to December 2010.
Results: The median age was 43 years (minimum-maximum: 17- 65 years). Myeloablative conditioning was used in 153 patients and reduced intensity conditioning was employed in 51 patients. Donor cells were from bone marrow in 132 patients, peripheral blood in 34, and cord blood in 38. Eosinophilia was detected in 71 patients and there was no significant predictor of eosinophilia by multivariate analysis. There was no relationship between occurrence of eosinophilia and the incidence or grade of acute graft-versus-host disease when the patients were stratified according to corticosteroid treatment. Although eosinophilia was a prognostic factor for 5-year overall survival by univariate analysis, it was not a significant indicator by multivariate analysis.
Conclusion: These results suggest that the clinical significance of eosinophilia in patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation should be assessed with consideration of systemic corticosteroid administration.

Keywords: Eosinophilia, Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, Corticosteroid therapy, Prognostic factor, Graftversus-host disease


Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Eozinofilinin Sıklığı ve Prognostik Öneminin Değerlendirildiği Geriye Dönük Çalışma: Kortikosteroid Tedavisinin Etkisi

Wataru Yamamoto1, Eriko Ogusa1, Kenji Matsumoto1, Atsuo Maruta1, Yoshiaki Ishigatsubo2, Heiwa Kanamori1
1Kanagawa Cancer Center, Department of Hematology, Yokohama, Japan
2Yokohama City University Graduate Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Immunology, Yokohama, Japan

Amaç: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli sonrası eozinofilinin önemi tartışmalıdır. Bu çalışma kortikosteroid tedavisinin etkisini hesaba katarak, eozinofilinin allojenik hematopoetik kök hücre naklinin sonuçları üzerine etkisini geriye dönük değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2001’den Aralık 2010’a kadar akut myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve myelodisplastik sendrom tanısıyla allojenik hematopoetik kök hücre nakli olan 204 hastayı geriye dönük değerlendirdik.
Bulgular: Ortanca yaş 43 (aralık: 17-65 yaş) idi. Yüz elli üç hastada miyeloablatif, 51 hastada azaltılmış yoğunluklu hazırlama rejimi uygulandı. Kök hücre kaynağı 132 hastada kemik iliği, 34 hastada periferik kan ve 38 hastada kordon kanıydı. Yetmiş bir hastada eozinofili saptandı ve çoklu değişken analizinde eozinofiliyi anlamlı olarak öngörecek bir belirteç saptanmadı. Hastalar kortikosteroid tedavisine göre gruplandığında eozinofili gelişimi ile akut graftverus- host hastalığı sıklığı ya da derecesi arasında bağlantı yoktu. Tek değişkenli analizde eozinofili 5 yıllık genel sağkalım açısından prognostik bir faktör olmasına karşın, çok değişkenli analizde anlamlı bir belirteç değildi.
Sonuç: Bu sonuçlar allojenik hematopoetik kök hücre nakli olan hastalarda eozinofilinin klinik öneminin, sistemik kortikosteroid uygulamasını dikkate alarak değerlendirilmesi gerektiğinin düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eozinofili, Allojenik hematopoetik kök hücre nakli, Kortikosteroid tedavisi, Prognostik faktör, Graft-versus-host hastalığı


Wataru Yamamoto, Eriko Ogusa, Kenji Matsumoto, Atsuo Maruta, Yoshiaki Ishigatsubo, Heiwa Kanamori. Retrospective Study of Incidence and Prognostic Significance of Eosinophilia after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Influence of Corticosteroid Therapy. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 196-201

Corresponding Author: Wataru Yamamoto, Japan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650